Teknoloji, meslekler ve işin geleceği

Otomasyon, dijital platformlar ve diğer yenilikler işin temel yapısını değiştiriyor. Bu değişimleri anlamak, politikacıların, iş liderlerinin ve çalışanların ilerlemelerine yardımcı olabilir.

Teknoloji, meslekler ve işin geleceği
Teknoloji, meslekler ve işin geleceği Necmi Özdemir

Dünyada iş dünyası önemli bir kaygıya yol açan bir yöne doğru gitmektedir. Yüksek ve düşük vasıflı işler arasında, özellikle de gençler arasında işsizlik işgücü piyasası fırsatlarında kutuplaşmayı artıyor, ev halkının büyük bir kısmı için gelir durgunluğu ve gelir eşitsizliği var. 

İşgücü piyasaları baskı altında ve insan potansiyelini yetersiz kullanıyor:
Dünyada işsizlik ve işsizlik oranı yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 15 çekirdek Avrupa Birliği ülkesinde (AB-15), işgücünde olmayan 285 milyon yetişkin var. Dünyadaki çalışma çağındaki nüfusun yüzde 30 ila 45'i yeterince kullanılmıyor yani işsiz. Bu sadece ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Brezilya, Çin ve Hindistan'da 850 milyon insan anlamına geliyor. Kullanılmayan insan potansiyelinin çoğunluğunu oluşturan neredeyse 75 milyon genç resmen işsiz. Kadınlar, kullanılmayan en büyük emek havuzlarından birini temsil ediyor: küresel olarak daha az kadın erkeklerden daha ekonomik olarak aktif. Küresel Göçler ve meslekler üzerindeki etkileri birçok gelişmiş ekonomide hassas bir siyasi konu haline gelmiştir. 

Mumbai'den Manchester'a kadar, kamuoyunda işin geleceği ve herkesi kazançlı bir şekilde istihdam etmek için yeterli iş olup olmayacağı konusunda öfkeli tartışmalar var.

Bu tartışmalar bağlamında ülkelerinde durgunluk ve gelir eşitsizliğinden etkilenen çalışanların yeni beceriler geliştirmelerine ve yeni sektörlere veya mesleklere geçmelerine yardımcı olmak için daha iyi destek sağlanabilirdi.

Etkilenenler’e bakıldığında orta gelirli evlerde yaşayanlar en çok etkilenenler olmuştur ve genç ve daha az eğitimli insanlar özellikle savunmasızdır. Tüm yaş gruplarında orta ve düşük vasıflı çalışanlar üniversite eğitimi almış olanlardan daha kötü durumdalar. 

Beceriler konusunda birçok işveren ihtiyaç duydukları becerilere sahip yeterli çalışan bulamadıklarını söylüyor. McKinsey’in dokuz ülkedeki araştırmalarına bakıldığında işverenlerin yüzde 40’ı işe işe giriş olumsuzluklarında beceri eksikliğinin ana neden olduğunu söyledi. Yüzde altmışı yeni mezunların çalışma dünyasına yeterince hazırlıklı olmadığını söyledi. Sadece STEM dersleri gibi teknik becerilerde değil, aynı zamanda iletişim, takım çalışması ve dakiklik gibi sosyal becerilerde de boşluklar olduğu sözkonusu. 

Bir başka açıdan bakıldığında ise yeterli beceriye sahip çalışanlar için bile potansiyeller tam olarak kullanılamıyor olabilir. Son zamanlarda LinkedIn tarafından yürütülen iş arayanlar tarafından yapılan küresel bir ankette, ankete katılanların yüzde 37'si mevcut işlerinin becerilerini tam olarak kullanmadığını veya yeterince zorlamadığını söyledi.

Bu beceri uyuşmazlıklarının bazıları yereldir: iş talebinin olduğu yerlerde, bulunabilecek uygun ve nitelikli çalışanlar olmayabilir. Bu coğrafi uyumsuzluk, ülkeler içindeki bölgelerde ve ülkeler arasında görülebilir.

Sınır ötesi göç bazı beceri boşluklarını dolduruyor ancak gerginlikler yaratabiliyor:
Sınır ötesi göç, diğer ülkelerin beceri boşluklarını yeterince doldurmadığı bir zamanda, insanların kendi ülkelerinde çekici iş fırsatları bulamadıkları bir dünyanın doğal bir sonucudur. Göç, küresel üretkenliği artırıyor, ancak sonuçlarından, işgücü piyasasıyla bağlantısı kesilen ve iyi ücretli işlerin bulunmadığı yüzlerce yerli çalışanın sık sık korktuğu görülüyor.

2015 yılında, doğumundan sonra bir başka ülkede yaklaşık 247 milyon insan yaşıyordu; Çoğu, daha iyi işler bulacağına inandıkları yerlere yöneldi. Yüzde 90'ından fazlası gönüllü olarak hareket etti ve yaklaşık yarısı gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere taşındı. 2000-2014 döneminde, göç Kanada, İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde işgücü büyümesinin yaklaşık yüzde 40'ını sağlamıştır.

Zorlu işgücü piyasası koşulları bağlamında, popüler duygular göçe karşı harekete geçmiştir. MGI tarafından yapılan araştırmalar, düz gelirli ya da reel gelirleri yaşayan gelişmiş ekonomilerdeki orta ve düşük gelirli grupların önemli bir kısmının geleceğe ilişkin karamsar ve göçmenler hakkında özellikle olumsuz görüşlere sahip olma ihtimalini ortaya koymaktadır.

Tüm bunlar bizi işin geleceğinde iş dünyasının yeniden canlandırılmasına yönelik çok yönlü trendlerin geliştirilmesi için Otomasyon ve Dijitalleşme’nin önemine yönlendirmektedir. 

Robotik ve yapay zeka gibi teknolojilerin sağladığı otomasyonun geliştirilmesi, daha yüksek verimlilik (ve üretkenlik, ekonomik büyüme), artan verimlilik, güvenlik ve rahatlık vaadi sağlar. Ancak bu teknolojiler aynı zamanda otomasyonun işler, beceriler, ücretler ve işin doğası üzerindeki etkisi hakkında zor sorular da ortaya koyuyor.

Çalışanların bugün yürüttüğü birçok faaliyetin otomatik hale getirilme potansiyeli var. Aynı zamanda, LinkedIn ve Monster gibi işle eşleşen siteler, bireylerin iş arama biçimini değiştiriyor ve genişletiyor, şirketler de bu vb. siteler üzerinden yetenekleri belirleyip işe alıyor. Bağımsız çalışanlar, hizmetlerini Upwork, Uber ve Etsy gibi dijital platformlarda sunmayı ve bu süreçte işin nasıl ve nerede yapıldığına dair geleneksel fikirleri zorlamayı tercih ediyor. Politikacılar, iş liderleri ve çalışanların kendileri için, bu kaymalar, potansiyel faydaların yanı sıra önemli bir belirsizlik yaratmaktadır. 

Otomasyon ve teknoloji işi nasıl etkiliyor?

Yeni teknolojiler, insanların çalışma şekli hakkında bildiklerimizin çoğunu yükseltme potansiyeline sahip. Ancak dijital yetenek platformlarının vaadi ve bağımsız çalışma için yeni seçenekler göz önüne alınırsa, çalışanların bugün yürüttüğü birçok faaliyetin otomatik hale getirilme potansiyeli varolduğuda göz ardı edilmemelidir.

Teknolojik değişim, Sanayi Devrimi'nden bu yana geçen iki yüzyıl boyunca işyerini sürekli olarak yeniden şekillendirmiştir, ancak otomasyon teknolojilerinin bugün gelişme hızı ve iş dünyasını getirecekleri nokta büyük ölçüde emsalsizdir.

Otomasyon potansiyeli üzerine MGI araştırması küresel ekonominin, küresel işgücünün yaklaşık yüzde 80'ini temsil eden 46 ülkeye odaklandı, 2.000'den fazla iş faaliyetini inceledi ve bunların her birinin otomatikleştirilmesinin teknik uygulanabilirliğini belirledi.

Hali hazırda teknolojiyi kullanarak tam otomatik hale getirilebilen mesleklerin oranı aslında küçüktür (yüzde 5'ten az). Tüm meslekler otomatik olmasa bile, kısmi otomasyonun (sadece bir işi oluşturan bazı faaliyetlerin otomatikleştirildiği yerlerde) neredeyse tüm meslekleri daha büyük veya daha az derecede etkileyeceğidir. Etki yalnızca fabrika çalışanları tarafından değil aynı zamanda peyzaj bahçıvanları ve diş laboratuvarı teknisyenleri, moda tasarımcıları, sigorta satış temsilcileri ve hatta CEO'lar tarafından da hissedilecektir.

Şu anda kanıtlanmış teknolojilere dayanarak, tüm mesleklerin yaklaşık yüzde 60'nın teknik olarak otomatikleştirilebilen faaliyetleri en az yüzde 30'’dur.

Bu, çoğu mesleğin değişeceği ve daha fazla insanın teknolojiyle çalışmak zorunda kalacağı anlamına gelir. Teknoloji ile çalışan yüksek vasıflı çalışanlar fayda sağlayacaktır. Küresel ölçekte, şu anda kanıtlanmış otomasyon teknolojilerinin adaptasyonunun dünya ekonomisinin yüzde 50'sini veya 1,2 milyar çalışanı ve ücretlerde 14,6 trilyon doları etkileyebileceği hesaplanmaktadır. 

Sadece dört ülke Çin, Hindistan, Japonya ve ABD bu toplamların yarısından fazlasını oluşturuyor. Ülkeler arasında, özellikle ekonomilerinin yapısına, ücret seviyesine ve işgücünün büyüklüğüne ve dinamiğine bağlı olarak otomasyon potansiyelinde büyük farklılıklar vardır.

Makineler insani yeteneklerle eşleşen ya da aşan daha gelişmiş performans yetenekleri geliştikçe ve kazandıkça, otomasyonun benimsenmesi başlayacaktır. Bununla birlikte, otomatikleştirmenin teknik olarak uygulanabilirliği otomatik olarak iş yerindeki otomasyon dağıtımına ve işlerin otomasyonuna çevrilmemektedir. Teknik potansiyel, göz önünde bulundurulması gereken birkaç unsurdan yalnızca bir tanesidir. İkinci bir unsur ise otomasyon için hem donanım hem de yazılım geliştirmenin ve dağıtmanın maliyetidir.

Emeğin arz-talep dinamikleri üçüncü bir faktördür: verilen meslek için yeterli beceriye sahip çalışanlar daha çok isteniyorsa ve otomasyona geçiş isteği   önemli ölçüde daha düşükse, bu benimseme oranını yavaşlatabilir. Dikkate alınacak dördüncüsü, otomasyonun insan gücü yerine ikame edilmesinin ötesindeki faydalarıdır. 

Son olarak, belirli bir ortamda makinelerin kabul edilebilirliği derecesi gibi düzenleyici ve sosyal konulara da dikkat edilmelidir. Bu tamamen çeşitli nedenlerden ötürü, tamamen otomasyonun teknik olarak uygulanabilirliğinin ötesine geçen, “tüm iş” otomasyonu için yapılan tahminlerin diğer tahminlerden daha düşük olmasıdır. Senaryolar, ücretlerin nispeten düşük olduğu bölgeleri hesaba katarak otomasyonun günümüzdeki tüm çalışma faaliyetlerinin yüzde 50'sine ulaşmasının en az yirmi yıl alabileceğini ileri sürüyor.

Teknoloji işgücü piyasalarına yardımcı olabilir; 
Dijital yetenek platformları, çalışanlar ve işler arasında eşleşmeyi geliştirir:


Dijital yetenek platformları, çalışanların ve işlerin eşleştirme yöntemlerini geliştirme, işgücü piyasalarında şeffaflık ve verimlilik oluşturma ve potansiyel olarak GSYİH'yi artırma potansiyeline sahiptir. Emek katılımını ve çalışma saatlerini artırabilirler; dünyanın dört bir yanından gelen kanıtlar, bazı insanların ellerinden geldiğince daha fazla çalışacağını gösteriyor. Örneğin ABD’de yapılan bir anket sonucu, evde kalma durumundaki annelerin dörtte üçünün, esnek seçenekleri olsa bunu değerlendirecek olmalarıdır. Etkin olmayan gençlik ve yetişkinlerin küçük bir kesimi bu platformları haftada birkaç saat çalışmak için kullansalar bile, ekonomik etki önemli olacaktır.

Güçlü arama yetenekleri ve gelişmiş tarama algoritmaları ile çevrimiçi yetenek platformları, işe alım sürecini hızlandırabilir ve bireylerin iş aramaya harcadıkları zamanı azaltabilir ve işsizliği azaltır. Tüm ülkeler veya bölgelerdeki adaylar ve iş fırsatları hakkındaki verileri toplayarak, bazı coğrafi uyumsuzlukları ele alabilir ve aksi takdirde ortaya çıkmayacak olan eşleşmeler sağlayabilir.

Son olarak, çevrimiçi yetenek platformları, doğru insanları doğru işlere sokmaya yardımcı olur, böylece verimliliklerini iş tatminin yanı sıra arttırır. Kayıt dışı iş yapan insanları, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde, resmi istihdama çekebilirler. Bu etkilerin her ikisi de çalışan başına çıktıyı artırabilir ve küresel GSYİH'yi yükseltebilir.

Dijital olarak etkinleştirilmiş bağımsız çalışma artıyor:
Dijital aktiviteye bağlı bağımsız çalışma yeni bir şey olmasa da (ve serbest meslek gelişmekte olan ekonomilerde hâlâ en yaygın çalışma şeklidir), MGI araştırması ABD ve Avrupa Birliği’nde çalışma yaşı nüfusunun yüzde 20 ila 30’unun dijital olarak etkinleştirilmiş bağımsız işlerde çalıştığını ortaya koymaktadır.  Bu çalışanların yarısından biraz fazlası geleneksel mesleklere sahipler, ya da öğrenciler, emekliler ya da bakıcılar. Yüzde 70'i bu tür işleri seçerken, yüzde 30'u zorunluluktan kullanıyor çünkü hiçbir zaman geleneksel bir iş bulamıyorlar gelir elde etmek için. Dijital platformlarda yürütülen bağımsız çalışmanın oranı, toplam bağımsız çalışmanın yalnızca yüzde 15'ini oluştururken, bu platformların mümkün kıldığı çalışanlar ve müşteriler için ölçek, verimlilik ve kullanım kolaylığı nedeniyle hızla artmaktadır. Bu platformlar Uber, Etsy, Didi ve diğerlerini içerir. Bağımsız çalışmayı sürdüren (dijital olarak etkinleştirilmiş veya olmasın) genel olarak tatmin olurken; Zorunluluktan uzak çalışanlar gelir değişkenliğinden ve tipik olarak geleneksel işlerle bağlantılı faydaların eksikliğinden memnun değiller. Politikacılar ve yenilikçilerin bu zorlukların çözümleriyle uğraşmaları gerekir.

Unutulmaması gereken teknoloji yeni işler ve gelir olanakları yaratır:
Teknolojiler bazı işleri değiştirirken, endüstrilerde çoğumuzun hayal bile edemediği yeni işler ve gelir elde etmek için yeni yollar yaratıyorlar. 

Yeni teknolojilerin istihdama etkisi net bir şekilde olumlu olabilir.  Ekonomide ve işletmede büyük verinin artan rolü istatistikçilere ve veri analistlerine önemli bir ihtiyaç yaratacaktır. Dijital teknoloji, yeni girişimcilik aktivitesi biçimlerini de sağlayabilir. Küçük işletmelerdeki çalışanlar ve serbest meslek sahipleri, daha yüksek gelir elde etme fırsatlarından faydalanabilir.  Daha az vasıflı çalışanların küçük bir eğitimle erişebilecekleri bilgi özellikli işler kategorisi mümkün olacaktır.

Örneğin Hindistan’da, Google, kırsal kesimde kadınların İnternet’i kullanmak için eğitildiği Internet Saathi (İnternet Dostları) programını başlatıyor ve ardından köylerde, internet kullanan cihazlar aracılığıyla hizmet veren yerel yapılandırmalar gerçekleniyor. Bu hizmetler arasında telekom ürünleri için yerel distribütör olarak çalışmak (telefonlar, SIM kartlar ve veri paketleri), araştırma ajansları için saha veri toplayıcıları, finansal hizmetler acenteleri’ni saymak mümkün.

Dijitalleşmenin zorlukları ve olası çözümler

Küresel ekonomideki tüm dijitalleştirme potansiyeline henüz ulaşmadık. Dijital kazançların herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamak önemli bir değer sağlayabilir. Dijitalleşme konusunda zorluklar devam etse de, bunlar çeşitli çözüm alanlarını keşfederek ele alınabilir: Örneğin, eğitim sistemleri geliştirmek veya altyapıyı etkinleştirme yatırımını teşvik etmek için kamu-özel ortaklıkları’nın teşvik edilmesi gibi.

Sadece sektörleri ve şirket seviyesindeki ekonomileri dijital hale getirme fırsatlarını yakalamaya başlıyoruz:
Dijital teknolojiler hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde çalışanlar ve şirketler için büyük yeni fırsatlar yaratıyor, ancak ülkeler ve sektörler arasında önemli farklılıklar var. Dijitalleştirme teriminin kullanılması (ve bunun ölçülmesi) aşağıdakileri kapsar:

1. Altyapı, bağlı makineler, veri ve veri platformları dahil olmak üzere varlıkların dijitalleştirilmesi;
2. İşlemler, ödemeler ve iş modelleri ile müşteri ve tedarik zinciri etkileşimleri dahil olmak üzere işlemlerin dijitalleştirilmesi;
3. Dijital araçların çalışanlarca kullanımı, dijital yetenekli çalışanlar ve yeni dijital işler ve roller dahil olmak üzere işgücünün dijitalleştirilmesi.

Dijitalleşmenin bu çeşitli yönlerinin her birini ölçerken, büyük şirketler arasında bile nispeten büyük eşitsizlikler bulunmaktadır. Bu önlemlere dayanarak, birkaç sektör oldukça dijitalleştirilmiştir; örneğin finansal hizmetler, medya ve teknoloji sektörünün kendisi gibi. Bunlar verimlilik artışı ve ücret artışının en yüksek olduğu sektörler arasında olma eğilimindedir. Sağlık, eğitim ve hatta perakende de dahil olmak üzere çoğu iş daha az dijitalleştirilmiştir. 

Benzer şekilde, şirketler eşitsiz bir şekilde dijitalleşiyorlar. Sektörlerinde dijital lider olan şirketler, daha az dijitalleşmiş meslektaşlarına göre daha hızlı gelir artışı ve daha yüksek üretkenliğe sahiptir. Karları ve marjları üç kat daha hızlı artabilir ve bu şirketlerdeki çalışanlar için ücret artışı iki katına çıkabilir. Dijitalleşme, şirketlerin iş düzenleme şeklini ve belirli bir sektördeki iş karışımını değiştirmeye devam edecektir.

Bütün bunlar çalışanların beceriler, faaliyetler, şirketler ve hatta çalıştıkları sektörler açısından sürekli uyarlanması ve geçişini gerektirecektir.

Açıkçası, biz hala sektörlerin ve şirketlerin dijital teknolojileri nasıl kullandıklarının ilk aşamalarındayız ve kayda değer bir eşitsizlik var. Ülkeden ülkeye de önemli farklılıklar var. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nin potansiyelinin sadece yüzde 18'ini dijital teknolojilerden elde ettiği, Avrupa’nın ise yalnızca yüzde 12'sini yakaladığı tahmin edilmektedir. Orta Doğu ve Brezilya vb. ülkelerin dijital yapılanmalarının düşük olması bu ve benzeri gelişmekte olan ekonomilerin geride kalmalarının bir nedenidir. 

Dünya nüfusunun yarısından fazlası hâlâ çevrimdışıdır ve dijitalden yararlanma potansiyelini sınırlamaktadır:
Dijital teknolojinin benimsenmesi için, emeğin yeniden eğitilmesi ve yeniden yerleştirilmesi ihtiyacı duyulsa bile bu   büyük ekonomik değerlerin kilidinin açılmasında önemli rol oynayabilir.

Örneğin Hindistan'da dijital teknolojiler, 2025'te yılda 550 milyar dolar ile 1 trilyon dolar aralığında ekonomiye katkıda bulunabilecek birçok inovasyonun temelini oluşturuyor. Ancak, bu dijitalleştirme değer ve tahminleri ortaya konurken, kaç kişinin ve işletmenin çevrimiçi olduğu/olacağıda önemli.

Dört milyardan fazla insan veya dünya nüfusunun yarısından fazlası hala çevrimdışı. Bu çevrimdışı nüfusun yaklaşık yüzde 75'i Bangladeş, Etiyopya, Nijerya, Pakistan ve Tanzanya dahil olmak üzere 20 ülkede yoğunlaşmış ve orantısız bir şekilde kırsal, düşük gelirli, yaşlı, okuma yazma bilmeyen ve kadın. Bu insanları birbirine bağlamanın değeri önemlidir ve küresel dijital ekonomiye girdiklerinde, çalışma dünyası temel şekillerde ve benzeri görülmemiş bir hızda dönecektir. Ancak bunu yaparken nüfusun büyük çoğunluğunun çevrimiçi olduğu ülkelerde bile, dijital kazanımları yakalamak için gereken okuma yazma ve becerilerin sınırlı olduğu ve geliştirilmesi gerektiğide unutulmamalıdır.

İşin geleceği olumlu yönde nasıl etkilenir; Çözüm alanları:
İş dünyasında dijital teknolojilerin ortaya çıkması muhtemel aksamalar, politikacılar ve iş dünyasının liderleri için olduğu kadar çalışanlar için de önemli zorluklar yaratabilir. Göz önünde bulundurulması gereken birkaç çözüm alanı var.

Değişen bir iş yeri için eğitim sistemlerini ve öğrenmeyi geliştirin: Eğitim sağlayıcılarla (geleneksel ve geleneksel olmayan) çalışan politikacılar, okul sistemlerinde temel STEM becerilerini geliştirmek, yaratıcılık ve eleştirel ve sistem düşüncesini geliştirmek için daha fazla şey yapabilir.

Özel sektörün eğitimi nasıl sürdürebileceğini belirleyin: Şirketler daha teknoloji etkin bir işyerinde ihtiyaç duydukları becerilerdeki boşluklarla karşı karşıya olduklarından öğrencilere eğitim ve öğretim ekosistemi ihtiyaçları hakkında daha iyi bilgi sağlamak ve daha iyi öğrenme fırsatları ortaya koyarak kendilerini kanıtlamak dahil olmak üzere eğitim ve öğretimde daha aktif bir rol oynamak rolünü üstlenebilirler.

Özel sermaye yatırımı için insan sermayesini diğer sermaye gibi ele almak için teşvikler oluşturun: Politikacılar, vergi avantajları ve diğer teşvikler yoluyla şirketleri, iş yaratma, öğrenme ve yetenek geliştirme ve ücret artışı dahil olmak üzere insan sermayesine yatırım yapmaya teşvik edebilir.

Altyapıyı etkinleştirme yatırımını teşvik etmek için kamu-özel ortaklıkları keşfedin: Dijital altyapı eksikliği hem gelişmiş hem de gelişmekte olan birçok ekonomide dijital faydaları engelliyor; kamu-özel ortaklıkları piyasa başarısızlıklarının giderilmesine yardımcı olabilir.

Etkilenen çalışanlar için gelir desteğini ve sosyal güvenlik ağlarını yeniden düşünün: Eğer otomasyon (tam veya kısmi) istihdamda önemli bir düşüşe veya ücretler üzerinde daha fazla baskıya yol açarsa, bunun önüne geçmek için evrensel temel gelir ve sosyal güvenlik ağları oluşturmak gibi bazı fikirler göz önünde bulundurulabilir ve test edilebilir. Otomasyon; sektörler, yerler, faaliyetler ve beceri gereklilikleri arasında daha yüksek oranlarda istihdam ve ücret düşüşlerine neden olduğunda, birçok çalışanın yardım ayarlamalarına ihtiyacı olacaktır.

Teknoloji etkin çözümleri benimseyin: Daha zengin bilgi paylaşımları dahil olmak üzere teknoloji etkin çözümler işgücü piyasasında eşleştirme ve erişimin iyileştirilmesi ve beceri boşluklarının kapatılması için kullanılabilir. Politikacıların, bu dijital platformların ortaya çıkarabileceği faydalar ve değişkenlik gibi konuları ele almaları gerekecektir.

İş yaratmaya odaklanın: İşletmelerde yatırımları teşvik ederek genel olarak işlerin yaratılmasını hızlandırın ve özellikle dijital işlerin yaratılmasını hızlandırın ve yeni girişimcilik biçimleri de dahil olmak üzere gelir elde etmek için dijital olarak imkanlar yaratın.

İnsanların makinelerle birlikte nasıl çalıştığını geliştirin: Daha fazla etkileşim üretkenliği artıracak ancak farklı ve genellikle daha yüksek beceriler, yeni teknoloji arayüzleri, bazı durumlarda farklı ücret modelleri ve işletmeler ve çalışanların beceri kazanması için farklı yatırım türleri gerektirecek.

Teknolojinin verimlilik avantajlarını yakalayın: Yaratıcı çözümlere yer açmak için teknolojik verimlilik avantajları sonuçta herkesin faydalanabileceği ekonomik büyüme ve iş talebi yaratmak yolunda kullanılabilir.

Sonuç olarak bu yazılanlar bağlamında Ülkemiz’e baktığımızda: Bize daha çook var demeyin.

Teknolojiyi, meslekleri ve işin geleceğini çok iyi ve hızlı takip eden bir Ülkeyiz.

Savunma sanayinde teknolojik çalışmalarda kısa sürede gelinen noktaya ve iş yapış şekillerinin değişimine IDEF’19’da bir kez daha tanık olduk.

Türksat A.Ş. tarafından geliştirilen hassas mekanik ve elektronik bileşenler yanında gelişmiş bir yazılıma sahip olan SOTM (Hareket Halindeki Uydu İletişimi Anteni) Savunma Sanayii Fuarın’da (IDEF’19) sergilendi.Elektronik Müh. Şenol EKER
Projeye katkı koyan Proje Çözümcü’lerinden, “İçimizden Biri” Kocaeli Üniversitesi mezunu…

Kaynak :

McKinsey Global Institute
Technology, jobs, and the future of Work 
May 2017 | Executive Briefing
By James Manyika


Katkıları için Hüsnü Baysal’a teşekkürler

Kaynak: OGÜNHaber

son dakika haberler türkiyede teknoloji teknloji gelişimi işlerin geleceği necmi özdemir kocaeli üniversitesi necmi özdemir
Advert
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
YSK iptal dedi; İstanbul seçimi sil baştan..
YSK iptal dedi; İstanbul seçimi sil baştan..
Takımda, tepeden tırnağa değişim zamanı..
Takımda, tepeden tırnağa değişim zamanı..